Inici | Mida: 1 1 1 | Cerca a altres administracions;

Gerència

Les funcions de la gerència del Consell Comarcal són les següents, en base al que determina l’article 16.1 del text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, així com el que determina l’article 19 del Reglament orgànic del Consell Comarcal:

• Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple.
• Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
• Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorgui el Ple.
• Ordenar pagaments, presentar la liquidació anual del pressupost, també els comptes de tresoreria i de valors independents i auxiliars del Pressupost, retudes pel Tresorer, i retre els comptes anuals del Pressupost i les de l’administració del patrimoni.
• Dirigir el personal del Consell Comarcal.
• Contractar obres i serveis, sempre que la seva quantitat no excedeixi de les estipulades per contracte menor.
• L’exercici d’altres funcions que expressament li siguin delegades, sempre que no afectin a les atribucions previstes per l’organització comarcal de Catalunya.
• Confeccionar, assistit pel Secretari i l’Interventor, l’avantprojecte de pressupost anual, el qual prèvia la conformitat del President, serà lliurat a la Comissió corresponent per a l’estudi i informació prèvia a la presentació al Ple per a la seva discussió i aprovació.

L'actual gerent del Consell Comarcal del Vallès Occidental és na Núria Carrés Bordes.Consell Comarcal del Valles Occidental
Carretera N-150, km. 15 - 08227 - Terrassa.
Tel: 93 727 35 34
NIF: P5800007F
En col·laboració amb:
Logo Diputació de Barcelona